Rennäring i Vindelfjällen

Tre samebyar i Vindelfjällen

I Vindelfjällens naturreservat är rennäringen aktiv och förekomsten av ren är tydligt märkbar. Tre samebyar är verksamma inom reservatet. Från norr har Gran, Ran och Ubmeje samebyar mot varandra gränsande stråk med betesmarker och kalvningsland. I maj kalvar renarna på snöfria områden i fjällen. Under sommaren pågår sedan kalvmärkningen och i början av september sker slakten. När hösten börjar skifta till vinter lämnar renarna fjället och förflyttas ner mot inlandet och kusten till sina vinterbetesområden. Enligt rennäringslagen är fjällen reserverade för renskötseln och ett av syftena med Vindelfjällens naturreservat är att bidra till att bevara rennäringen.

Vad är en Sameby?

En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning med rätt att utöva renskötsel inom ett visst område. Verksamheten inom samebyn regleras av rennäringslagen. Sameby är också benämningen på ett geografiskt område där betesmarkerna nyttjas kollektivt av samebyns medlemmar. En sameby består av flera renskötselföretag, vilka i sin tur består av en eller flera renägare.

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida hittar du mer information.

Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

NatureIT:s hemsida

Här hittar du information om Länsstyrelsen Västerbottens service.

Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Naturkartan

Naturkartans hemsida

Ladda ner appen

App Store

Google Play Store

Lantmäteriets karta

Min Karta-appen ger dig aktuella kartor och flygfoton.

Min Karta

Ladda ner appen

App Store 

Google Play Store

Föreskrifter gällande allmänheten.

Det är förbjudet:

  • Att skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Att störa djurlivet.
  • Att framföra motordrivna fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna områden med undantag för transporter för rennäringen och för utnyttjande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning.
  • Att störa rennäringen.
  • Att beträda fågelskyddsområdet Marsivagge 15 maj – 1 augusti.

I del av Vindelfjällen beslutat 1988/1991/1993 (Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen, Mattanberget (1991) samt Blekfjäll 1:5 och del av fastigheten Blekfjäll 2:1 (1993)) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknande.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

I del av Vindelfjällen beslutat 2017 (Akkan, Arvliden, Guorbåive, Matsorliden och Raningsberget) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Kungsleden

Vindelfjällens mest kända led börjar i Hemavan för att passera Ammarnäs och sedan vidare mot Sarek. 78 km vandring läser du mer om här.