Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Kirjesålandet

Kirjesålandet ligger i anslutning till Väretsfjällets sydostliga utlöpare. Områdets viktigaste naturtyp är den granskogen, vilken täcker 3/4 arealen. Granskogen är beståndsbildande upp till 600 meter över havet. Man hittar påfallande rika skogstyper och i vissa sluttningar riktigt bördiga örtgranskogar. Hela Kirjesålandet är en provkarta på olika skogstyper, åldersstadier från 100-åriga brännor till 300-åriga gammelgranskogar. De största sjöarna i Kirjesålandet är Magasjön och Stenträsket.

Kirjesålandet är landets största sammanhängande produktiva granurskogsområden och klassades som klass 1 område i urskogsinventeringen (SNV PM 1511).

 

   

Kirjesån
Kirjesån når du från Slussfors eller från Boksjödalen. Vägen följer gränsen mot Vindelfjällens naturreservat och Kirjesån en lång sträcka. Ån omges av fjällbarrskog av gran som delvis är urskogsartad. Bäckdeltat vid Nolvik/Nedre Girjan är rikt med slåttermarker och alskogspartier med strutbräken och dvärghäxört. Kring strandängarna vid Nedre Girjan växer också det ovanliga nipröret Calamagrostis chalybaea med sin förmodligen rikaste lokal i Norden.

 

Naturtyp: Blandbarrskog

 

   

Märsabäckskojan
Inte långt från sjön Valoberget i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigare eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturvård i Västerbottens län.
Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

Övernatting är gratis. Lämna stugan städad!

Koordinat:

Naturtyp:

 

 

 

Valoberget
Om man vill studera en granskog med mycket död ved och med spännande arter som rosenticka, Fomitopsis rosea och ullticka, Phellinus ferrugineofuscus är Valobergets sluttningar perfekt. Enligt skogsforskaren Per Linders undersökningar är andelen död ved i skogen så hög som 37%. Valåbranten har mestadels friska skogstyper. En del av sluttningarna är påverkad av tidigare skogsbränder. Där är inslaget av sälg, asp och gråal tydligt. På sälgen växer ibland den ovanliga lunglaven.

 

Naturtyp: Granskog av ris-örttyp

 

   

Stor-Aisekojan
Inte långt från i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.
Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

Övernattning är gratis. Lämna stugan städad! 

Koordinat:

Naturtyp:

 

Foto: Mats Nilson

 

 

Foto: Mats Nilson

 

 

Foto: Tomas Staafjord

MER OM STUGOR I VINDELFJÄLLEN!

 

 

Foto: Andreas Garpebring

 

 

Foto: Per Erik Persson

MER OM STUGOR I VINDELFJÄLLEN!