Vegetationstyper

 

Varje vegetationsregion (Kalfjäll, björkskog och barrskogsregionen) indelas i vegetationstyper.

 

I grunden kan en vegetationstyp definieras med en viss karaktäristisk sammasättning av växtarter. Dominerade arter brukar vara namngivande t.ex rödvenäng, blårbärsgranskog etc

 

För fjällvegetation har ett indelningssystem använts i samband med utgivningen av vegetationskartor över svenska fjällen. Denna indelning baseras på Nordiska ministerrådets Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1984, 1994).

 

Exempel på vegetationstyper i Vindelfjällen:

 

Ängsbjörkskog: Frodig björkskog med artrik undervegetation av högvuxna örter, gräs och ormbunkar. Ofta finns ett buskskikt av viden och hägg. Skogstypen kräver rörligt markvatten och mäktigt snötäcke.
Mossrik björkskog: Fjällens vanligaste björkskogstyp. Undervegetationen utgörs ofta av blåbär eller kråkris, men kan också bestå av gräs, låga örter. Enbuskar bildar ibland buskskikt.

Kartbladet utarbetat av Claes Grundsten/Naturgeografiska institutionen. Statens Lantmäteriverk 1979.

 

Vegetationskartor för Vindelfjällens naturreservat:

KARTBLAD NR 11 HEMAVAN (24F)

KARTBLAD NR 12 AMMARNÄS (25G)

 

Mer om vegetationstyper/skogstyper!