Fjällräv

Höjd: 30 cm, vikt: 3-8 kg.

 

Fjällräven är en symbolart för Vindelfjällens naturreservat. Ända sedan 1980-talet har fjällräven varit i fokus för länsstyrelsens bevarandearbete, särskilt i Vindelfjällen. Fjällräven finns över hela den arktiska tundran. I det svenska högfjällsområdet finns numera en mycket gles stam utspridd på några olika populationer. Sedan 1924 är fjällräven fridlyst. Inom det som idag är Vindelfjällen bedrevs en omfattande jakt på fjällräv; försäljningen av pälsar var ett värdefullt tillskott till jägarens ekonomi.

 

Fjällrävmat och lyan

Fjällämmel och sork är fjällrävens basföda. Tillgången på smågnagare styr helt och hållet reproduktionen. År med god tillgång på föda kan en hona föda över 10 ungar och år med lite mat blir det inga ungar alls. Fjällrävlyan är ofta en tydlig kulle med frodig vegetation efter rävarnas gödning från spillning och matrester

 

Spåra fjällräv

Fjällräven är liten och den absolut vanligaste gångarten är en lugn galopp, när räven ringlar sig fram och undersöker terrängen. Steglängden (hela galoppspåret) är 70-100 cm. Galopp är en gångart där två tassavtryck (en bakfot och en framfot) hamnar i mitten av varje spårgrupp om fyra avtryck. Den enskilda tassavtrycket hos fjällräven är mindre och rundare än hos rödräv. Fjällrävens spårstämpel är mellan 5-6 cm medan rödrävens inte sällan är 6-7 cm. Även rödräven finns på kalfjället men rör sig mindre slösaktigt och oftast i trav i långa raka spårställningar.

 

Länsstyrelsen arbetar med fjällräv

Life-projekt (SEFALO, SEFALO+) har genomfört aktiviteter för att rädda Sveriges fjällrävar. För närvarande förvaltas fjällrävstammen med årliga inventeringar, utfodring och med jakt på den konkurrerande arten rödräv. Länsstyrelsens naturbevakare inventerar och utfodrar. Alla som har rätt att jaga kan delta i jakten på rödräv.

 

Kontaktperson: Emma Vidmark

emma.vidmark@lansstyrelsen.se

Kontor: 090-10 82 16

Mobil: 073-803 82 16

 

Åtgärdsprogram för hotade arter

En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att arbeta för att bevara rödlistade arter. För de arter som är särskilt hotade tas speciella åtgärdsprogram fram och genomförs. Några av de arter vi jobbar med på Länsstyrelsen i Västerbottens län är utter, elfenbenslav, strandsandjägare och fjälltaggsvampar. För bland annat fjällräv, vikare, ishavshästsvans, pilgrimsfalk har vi dessutom ett nationellt ansvar för åtgärdsprogrammen.

 

Fotograf: Lasse Strömgren