BESÖKARE > Föreskrifter

Föreskrifter för Vindelfjällens naturreservat

Låt inte naturreservatets bestämmelser skrämma dig från upplevelser i Vindelfjällen. Välkommen hit! Var rädd om dig själv och de natur- och kulturvärden som finns i Vindelfjällen.

 

Naturreservat för fjällområdet i Sorsele och Storumans kommuner
Föreskrifter 1974-02-25, drn 11.121-3998-73

 

Föreskrifter angående förfogande över området (8 § naturvårdslagen)

 

Det är förbjudet
• Att utföra avverkning och röjning eller vidtaga andra skogliga åtgärder som inte erfordras för rennäringen eller för utnyttjande av rättigheter knutna till fjällägenheter. Domänverket äger dock rätt att till ortsbefolkningen för vedfångst och beredande av sysselsättning upplåta rätt att avverka björk samt för husbehovssågning avverka barrskog;
• Att dämma, dika, släppa ut avloppsvatten eller göra andra ingrepp som kan väsentligt påverka sjöar och vattendrag;
• Att företa nybyggnad, uppföra anläggning eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än det vartill byggnaden tidigare varit använd;
• Att anlägga linbana, vägar, spår, leder och broar eller framdraga luftledningar;
• Att spränga, schakta eller bedriva täkt; redan meddelade täkttillsånd enligt § naturvårdslagen får utnyttjas i enlighet med besluten;
• Att jaga andfågel eller vadare.

 

Sedan beslut om tillägg, 512-3386-2010, vunnit laga kraft gäller även att det förbjudet;
• att bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dikesrensa, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upplag;

 

Föreskrifter gällande allmänheten (10 § naturvårdslagen)
Det är förbjudet
• Att skada fast naturföremål eller ytbildning;
• Att störa djurlivet;
• Att framföra motordriva fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna områden med undantag för transporter för rennäingen och för utnyttjande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning;
• Att störa rennäringen;

 

Beslut om föreskrift inom Vindelfjällen 1983-09-26, drn 11.1211-2348-82
Förbud att beträda Marsivagge 15 maj – 1 augusti

 

Som komplettering till bestämmelserna för Vindelfjällens naturreservat (beslut 1974-02-25) beslutar länsstyrelsen med stöd av 10 § naturvårdslagen (1974:1025) att förbud skall gälla att         

                                           

• Beträda Marsivagge under tiden 15 maj – 1 augusti.

 

Beslutet skall ej medföra inskränkningar i sambyarnas och lantbruksnämndens rättigheter och skyldigheter enligt rennäringslagen och rennäringsförordningen.

 

Förordnande om naturreservat för urskogsartade fjällbarrskogar, del Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen som utvidgning av Vindelfjällen. 
Föreskrifter 1988-01-25 drn 11.121-2431-86

 

Föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet inom reservatet (8 § naturvårdslagen)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att;


• Uppföra helt ny byggnad eller anläggning
• Anlägga väg
• Anlägga luft- eller markledning
• Bedriva täkt av berg, sten, grus, jord eller torv
• Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa
• Dika, dämma eller vidta vattenreglering
• Fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller vidta någon skogsvårdsåtgärd
• Plantera in för trakten främmande djurarter
• Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen med undantag för uttransport av redan fälld älg
• Använda kemiskt bekämpningsmedel på land eller vatten

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
• Sprida ut kalk på land
• Sprida ut kalk i vatten

 

Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäringslagen med undantag för fällning av torrträd.

 

Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (9 § naturvårdslagen)
• Utmärkning och information om reservatet
• Uppsättning av informationstavlor

 

Föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet (10 § naturvårdslagen)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
• Klättra i boträd eller medvetet uppåhålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
• Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
• Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

 

Förordnande om naturreservat för Mattanberget, del av Kirjesålandet på Tärna-Stensele allmänningsskog. 1991-01-18 drn 231-713/91 och 231-35-89

 

Föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet inom reservatet (8 § naturvårdslagen)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att;


• Uppföra helt ny byggnad eller anläggning
• Anlägga väg
• Anlägga luft- eller markledning
• Bedriva täkt av berg, sten, grus, jord eller torv
• Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa
• Dika, dämma eller vidtaga vattenreglering
• Fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller vidtaga någon skogsvårdsåtgärd
• Plantera in för trakten främmande djurart
• Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen med undantag för uttransport av redan fälld älg
• Använda kemiskt bekämpningsmedel på land eller vatten

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
• Sprida ut kalk på land
• Sprida ut kalk i vatten

 

Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäringslagen med undantag för fällning av torrträd.

 

Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (9 § naturvårdslagen)
• Utmärkning och information om reservatet
• Uppsättning av informationstavlor

 

Föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet (10 § naturvårdslagen)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
• Klättra i boträd eller medvetet uppåhålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
• Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
• Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

 

NATURRESERVATSSKYLT

 

Natura 2000 
Vindelfjällen är också natura 2000-område.

 

Ramsarkonventionen 
Tärnasjön är ett internationellt uppmärksammad fågel- och våtmarksområde.

 

Allemansrättsportalen
Naturvårdsverket har en egen hemsida om allemansrätten i Sverige.

 

Statens mark  
Kontakta Länsstyrelsens markförvaltare eller lokala kortsäljare om du undrar över vad som gäller för exempelvis jakt och fiske på statens mark i Västerbottens län.

 

  • Skoterkörning regleras av terrängkörningslagen

  • Fyrhjulingstrafik är förbjuden

 

Motortrafik i naturen

 

Länsstyrelsens information om terrängkörning (skoter och fyrhjulning). Fjällen i Västerbotten har regleringsområden där skotertrafik är förbjuden. Ta del av information på exempevis Fjällkartan AC2